21/10/2021

Teatre i Conflicte

El conflicte és un estat de pèrdua d’harmonia que és bàsic i continuat en la vida quotidiana. Afecten a totes les persones, edats, cultures…  i la seva gestió pretén sempre donat satisfacció a necessitats o desigs personals que competeixen o cooperen amb els d’altres persones per aconseguir els objectius de cadascú. Els resultats d’aquesta cooperació o competició pot donar lloc a altres conflictes nous, i en aquesta successió es basa la vida quotidiana i també el teatre.

Sense conflicte no hi ha drama, per tant no hi ha teatre. No és possible. Això no vol dir que no hi pugui haver art en espais escènics.

El conflicte (dramàtic) és una forma específicament estètica en l’expressió de les contradiccions de la vida, i reprodueix el xoc d’accions humanes, d’idees, anhels i passions oposades.

Com veiem en aquesta definició, l’essència del teatre és el conflicte, cosa que també podríem predicar de la quotidianitat substituint les paraules art o teatre de la definició anterior per la paraula “vida”. De fet, el conflicte és una forma d’art vital, ja que el seu procés de creació requereix l’existència d’accions enèrgiques i dinàmiques entre persones.

Sense conflicte un espectacle no avança: igual que la vida; però per a que així sigui hem d’entendre el conflicte com una oportunitat que ens fa avançar i que ens permet treballar en els nostres propis punts de vista i els propis valors i errors.

Un cop visualitzat el conflicte com la lluita de dues forces oposades, arribem a la següent classificació:

* Conflictes Intrapersonals – el desacord amb el jo, amb el destí.

* Conflictes Interpersonals – desacord amb una altra persona.

* Conflictes Intragrupals – tenen lloc dins dels grups dels quals formem part.

* Conflictes Intergrupals – entre grups: veïnals, familiars, associatius.

* Conflictes Intraculturals – es produeixen dins les ètnies o tradicions comunitàries.

* Conflictes Interculturals – es donen entre ètnies o tradicions comunitàries diferents.

Cada un dels anteriors respon a un sistema on els individus estem immersos com si fossin les pells que ens tapen, i cada un té un impacte sobre nostre, en la manera com enfrontem i vivim la vida, pel que fa a la salut, al benestar, ja sigui físic, emocional, o espiritual. És positiu buscar i analitzar les nostres relacions físiques i emocionals amb altres a partir de l’anàlisi dels nostres conflictes en relació als trets teatrals que posem en marxa a la nostra vida quotidiana (postura, gestualitat, entonacions…), perquè el cos mai menteix i, prestant-li una atenció conscient, podrem descobrir gran part de la nostra història. Si això ho traslladem al nostre entorn quotidià ens adonem que posant en marxa una teatralització dels nostres desacords en col·lectiu, podem trobar maneres de veure el conflicte des d’un punt de vista diferent i així, assajar-lo i re-assajar-lo tantes vegades com ens convingui, de manera que no deixem cap possibilitat sense investigar.

Però, en què consisteix un conflicte dramàtic? Es tracta d’una relació de desacord entre forces (actants) que apunten cap a objectius mútuament incompatibles. Aquest desacord ha de ser: específic i concret, immediat, necessari, amb un vincle i unes limitacions, si això ho traslladem a la vida, queda definit qualsevol dels conflictes vistos en la classificació anterior.